Yểm trợ Andrew Scheer và Đảng Bảo Thủ Canada

Andrew Scheer và Đảng Bảo Thủ Canada đang tranh đấu từng bước chống lại mức chi tiêu và sự tăng thuế vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Justin Trudeau.

Chúng tôi tin tưởng vào việc giảm thuế để các gia đình có thêm tiền chi tiêu mỗi cuối tháng.

Chúng tôi có tầm nhìn tích cực của Đảng Bảo Thủ cho người Canada đã quá thất vọng vì Justin Trudeau.

Đường lối của chúng tôi tạo điều kiện cho mọi người dân Canada tin tưởng vào sự chi tiêu, việc giảm thuế đầy tinh thần trách nhiệm của chính quyền, cùng một quốc gia Canada thuận lợi hơn cho mọi người!

Hãy yểm trợ nỗ lực của chúng tôi ngay hôm nay – hãy ghi danh dưới đây!